Het creëren van meer ecologische en sociale waarde

Toepassen op een context: vastgoed

Dit is het eerste inzicht voor het verhogen van de financierbaarheid van investeringen in E en S: creëer zoveel mogelijk referentieprojecten.

“..Vroeger keek je naar het gebouw en de huur. Daar leidde je de waarde uit af. Nu gaat het meer om zachte factoren als duurzaamheid en de kwaliteit van de omgeving. Die factoren passen misschien niet in een Excel-sheet, maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat ze wel degelijk invloed hebben op de waarde.” (Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen)

Dus het tweede inzicht: bekijk welke variabelen uit S en E normeerbaar zijn.

“Idealiter worden de ecologische waarde en de sociale waarde net zo zichtbaar als de financiële waarde” (Dr. Willem Schramade)

Dit leidt tot het derde inzicht: misschien moet je het investeren in S en E niet bij de vastgoedbelegger neerleggen.

--

--

We are BDA! An entrepreneurial innovation agency that strives for a strong local economy, more green in the city and a better living environment.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store