Het creëren van meer ecologische en sociale waarde

Toepassen op een context: vastgoed

Gemeenten willen met de verkoop van gemeentegrond en gemeentelijk vastgoed steeds meer sociale en ecologische doelstellingen realiseren. De sociale en ecologische waarden worden onvoldoende uitgedrukt in metrics, variabelen of concrete doelstellingen en dit komt dan vaak onvoldoende eenduidig in de uitvraag of tender terecht. Dit heeft o.a. tot gevolg:

  1. Dat de belegger meer onzekerheid ervaart en daarmee een hoger risico toekent aan het project (en daarmee dus een lagere prijs voor de grond of het vastgoed biedt);
  2. Dat het voor de gemeente lastig is om de ingediende voorstellen te vergelijken en te beoordelen;
  3. Dat het veel meer tijd kost voor alle actoren (ontwikkelaar, belegger, architect, gemeente etc.).

Dit is het eerste inzicht voor het verhogen van de financierbaarheid van investeringen in E en S: creëer zoveel mogelijk referentieprojecten.

Dus een gemeente heeft een belangrijke rol bij het aanjagen van innovaties. Niet alleen omdat die in het begin kostbaar zijn (en ‘de markt’ er nog niet in investeert) maar ook om referentieprojecten te creëren. Daarnaast kunnen gemeenten het totale speelveld overzien.

Dus het tweede inzicht: bekijk welke variabelen uit S en E normeerbaar zijn.

(Hoe en met wie je dit precies doet en wat dit betekent voor de concurrentiepositie van een gemeente is relevant maar buiten de scope van dit artikel.)

Dit leidt tot het derde inzicht: misschien moet je het investeren in S en E niet bij de vastgoedbelegger neerleggen.

Dit inzicht bevat ‘een misschien’: dit zou nader onderzocht moeten worden. Als je dit nl. wel bij ze neerlegt, dan zullen ze deze kennis in huis moeten halen. Of moeten ze dan zwaarder leunen op de ontwikkelaar die nu steeds meer ervaring opdoet met het bij elkaar brengen van de partijen? Je zou er ook andere partijen in kunnen betrekken zoals impactfondsen. Of alternatieve financieringen (blended finance). Maar hoe werken die dan samen? Hoe kan het vastgoed dan ook voor de impact investeerder als onderpand fungeren? Oftewel: hoe organiseer je de markt?

--

--

We are BDA! An entrepreneurial innovation agency that strives for a strong local economy, more green in the city and a better living environment.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Business Design Agency

Business Design Agency

We are BDA! An entrepreneurial innovation agency that strives for a strong local economy, more green in the city and a better living environment.