Het creëren van meer ecologische en sociale waarde

Toepassen op een context: vastgoed

  1. Dat de belegger meer onzekerheid ervaart en daarmee een hoger risico toekent aan het project (en daarmee dus een lagere prijs voor de grond of het vastgoed biedt);
  2. Dat het voor de gemeente lastig is om de ingediende voorstellen te vergelijken en te beoordelen;
  3. Dat het veel meer tijd kost voor alle actoren (ontwikkelaar, belegger, architect, gemeente etc.).

Dit is het eerste inzicht voor het verhogen van de financierbaarheid van investeringen in E en S: creëer zoveel mogelijk referentieprojecten.

Dus het tweede inzicht: bekijk welke variabelen uit S en E normeerbaar zijn.

Dit leidt tot het derde inzicht: misschien moet je het investeren in S en E niet bij de vastgoedbelegger neerleggen.

--

--

--

We are BDA! An entrepreneurial innovation agency that strives for a strong local economy, more green in the city and a better living environment.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Business Design Agency

Business Design Agency

We are BDA! An entrepreneurial innovation agency that strives for a strong local economy, more green in the city and a better living environment.

More from Medium

Discontentment in the Current World Around Us

The Vulture and The Little Girl: Moral Compass of Humanity.

Friday | Storm | Home

Banker Turned Animal Activist, Nilgün Engin Was Inspired by Her Daughter